ยินดีต้อนรับทุกท่าน

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

ประวัติของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

ประวัติการศึกษา
อนุบาล ร.ร.ดมวิทยาคาร
ประถมศึกษา ร.ร.สังขะวิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.สังขะ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.สุรวิทยาคาร
อนุปริญญา (ปกศ.สูง) วพ.ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี (วท.บ. พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาตรี (ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปริญญาโท (กศ.ม.พลศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท (ศษ.ม.บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ม.ณิวัฒนา ในพระอุปถัมภ์)
ปริญญาเอก (ปร.ด.เอเชียศึกษา)มหาวิทยาล้ยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

กิจกรรม

กิจกรรมวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2551

กิจกรรม

เตรียมการรับเสด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ


พบปะเยี่ยมผู้ปกครองนักเรียน

สัปดาห์วันสุนทรภู่

การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

กิจกรรม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน

กำลังใจให้ลูกศิษย์

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ข่าว


กีฬา-กรีฑาสีของเรา